Cinclus C Sportfiskeguide, Sveriges alla sportfiskeresurser

- Indalsälven -

Till startsidan  |  Fiskevatten i Jämtland / Medelpad

blå linje

Även kallad Jämtlandsälven, Litsälven, Storsjöälven. Är en av Sveriges vattenrikaste älvar. 420 km lång och kraftigt utbyggd för elproduktion. Älven rinner upp i sjön Ånnsjön, flyter sedan österut genom landskapen Jämtland och Medelpad, för att till slut mynna ut i Bottenhavet vid Timrå, ca 2 mil nordost om Sundsvall.
Det totala avrinningsområdet är 26727 kmē.
Några av biflöden till Indalsälven är Enan, Medstugån, Järpströmmen, Dammån, Långan, Hårkan, Ammerån, Ljustorpån, m.fl.

Rinner på sin väg mot havet igenom sjöarna (strömmar, forsar): Ånnsjön (Landverkströmmen, Tångböleströmmen), Gevsjön (Gevsjöströmmen), Bodsjön (Bodsjöströmmen), Tännsjön (Tännforsen), Öster Noren (Norängesströmmen), (Tegeforsen, Åresjön, (Brattlandsströmmen), (Ristafallet), Liten, Själdren, Ockesjön (Ockeströmmen, Mattmarströmmen), (Kvissleströmmen, Kvitsleströmmen), Storsjön (Åsjön), (Kattstrupeforsen), (Granboforsen), Gröven, (Skärhällsforsen), Sännselet, Midskogselet (Näveredeforsen), (Blestenströmmen), Gesunden, (Hammarforsen), (Svarthålsforsen), (Stadsforsen), (Hölleforsen) Sörån, Norrån.

Indalsälvens utlopp från Tännsjöns går via den mäktiga Tännforsen, som med en fallhöjd på 37-38 meter, varav 32 meter är lodrätt fall rusar ut i Våmviken i sjön Öster Noren. Tännforsen som är ett av Indalsälvens största fall kallas även för Nordens Niagara. Forsen är det sjunde största vattenfallet i Sverige.

 

Sträckor:

Åreälven, Indalsälven mellan Ånnsjön och sjön Liten

Landverksströmmen

Tångböleströmmen

Gevsjöströmmen

Duveds FVO, www.fiskaiduved.se/

Östra Åresjöns FVO

Åreälvens nedre kortfiskeområde (Ett samarbete mellan Helgesjöns FVOF, Litens Västra FVOF och Undersåkersälvens FVOF.) Fiskekort genom bl.a IFiske.se

Undersåkersälvens FVOF

Liten Västra Fiskevårdsområde

Mörsils FVO

Ockesjön-Kvissleströmmarnas FVOF

Litsbygdens FVO

Hissmofors FVO

Granboforsens FVOF

Stuguns FVO

Gesundens FVO, www.gesundensfvo.se

Ragunda FVO

Indalsälven-Fors FVOF

Järkvissle-Västanå FVO

Bergeforsfisket nedre Indalsälven vid Timrå och utloppet i havet.

 

blå linje

Indalsälven på Sverigekartan

Fisketips

Artiklar om Indalsälven

Notiser om Indalsälven

 

blå linje

Järkvissle-Västanå FVO

Indalsälven nedströms kraftstationen har ett bra bestånd av harr och öring. Speciellt harrfisket kan vara mycket bra. Senare års utsättningar av öring har lett till ett allt bättre öringsfiske. Indalsälven uppströms kraftstationen erbjuder bra fiske efter abborre och gädda.

 

blå linje

Bergeforsfisket

Sportfiskeområdet omfattar nedersta delen av Indalsälven, från förbudsgränsen nedströms Bergeforsens kraftverk till älvmynningen. Karta finns på fiskekortens baksida, hemsidan samt tillhandahålles av fiskekortsförsäljare vid köp av fiskekort.

Området bjuder på ett rikligt bestånd av havsöring (bästa fisketid april-maj, september-november), och lax (bästa tid juli – aug/sep), sik (bra fiske hela höstperioden) samt harr (bra period juni-september).
Bergeforsens fvo är indelat i tre zoner

Områdeskarta

Kortförsäljare:
Gulf, Sörberge
PO:s cykel & fiske, Sundsvall
Jaktia i Birsta (f.d.Barracuda)
Bergeforsens Fiske & Fritid
Hellstrands Eftr., Härnösand
Bergeforsparken

Fångststatistik (rapporterad fångst):

2011-10: Fångades en lax på 29,2 kg i zon 3.

2012:
På Bergeforsens laxfiske i Indalsälven fångades storlaxar. Årets säsong toppade med 4 laxar över 21 kilo. Största uppges ha vägt 23,5 kilo.

Mer info på sidan: www.bergeforsfisket.com/

 

blå linje

Stuguns FVO

Stuguns fvo erbjuder fiske i den storslagna natur på bägge sidor om Indalsälven med mängder av bäckar, tjärnar och åar. Under senare år har områdets fiskevatten rustats upp med mycket bra resultat. Här finns populationer av abborre, mört, öring, röding, harr, regnbåge, sik, lake och gädda. Området omfattar ca 30 km av Indalsälven från Midskogs kraftverk till övre delen av sjön Gesunden och har under denna sträckningen en omväxlande sjö och älvkaraktär. Det går att fiska med både båt och från land. Vindskydd med grillplatser längs sträckan. Mer info på sidan: www.stugun.se
Fiskekort genom bl.a IFiske.se

blå linje

Granboforsens FVOF

Reglerat område i Indalsälven med långsamt strömmande vatten nedströms Kattstrupen, ca 3-4 km. Sedan fiske av sjökaraktär fram till kraftverket i Litsnäset. Därefter strömmande vatten ned till områdesgränsen. Området är lättillgängligt med ett flertal vägar ned till vattnen med bra parkeringplatser även för husvagn. Stigar finns längs vattnet. Vindskydd finns vid de bästa fiskeplatserna. Fiskekort finns att köpa hos Krokoms Turistbyrå och IFiske.se (Fiskevägenkortet)

 

blå linje

Litsbygdens FVO

Området att fiska på sträcker sig från Granbo/Långans FVO, Långans inlopp i väster till Midskogs kraftverk i sydöstra delen av fvo. Hela sträckan, som är 2,7 mil lång, är fiskbar. Fiskekortet gäller även upp till Järnvägsbron vid Granbo

Bästa tillgängligheten är från båt, finns dock ett antal fina platser där man kan fiska från land. Antalet platser är dock begränsade med tanke på sträckans längd. Rekommenderade platser är Hårkängudden vid Hårkans mynningsområde samt piren som utgår från Toppnäset i älvens riktning. Dessutom finns ytterligare platser utmed vägen på den södra sidan av älven. Rekommenderade fiskemetoder är såväl spinn, mete som flugfiske.

Hela den fiskbara älven blir med hjälp av båten tillgänglig och en mycket lämplig fiskemetod från båt är trolling. Men det funkar även med prova spinn, mete och flugfiske.

Vintertid, och framförallt på vårvintern ska man prova pimpelfiske. Naturligtvis är det möjligt att pimpelfiska överallt efter sträckan men en lämplig plats som rekommenderas är Fäviken, som ligger utmed vägen till Midskog.

 

blå linje

Hissmofors FVO

Älvsträcka i Indalsälven från Storsjöns utlopp och 3,5 km nedströms.

Fiskekort (Fiskevägenkortet) bl.a genom IFiske.se

 

blå linje

Ockesjön-Kvitsleströmmarnas FVO

Kvitsleströmmarna (kallas också för Kvissleströmmarna) är ett vildmarksvatten i närmiljö. Ett av Sveriges bästa harrvatten. 500-700 storöringar passerar strömmarna årligen. Vattendraget är korttidsreglerat var uppmärksam på att vattenståndet kan variera.

Sträckan går under många namn, i litteraturen under åren har den kallats: Kvitsleströmmarna, Kvissleströmmarna, Kvisleströmmarna, Kvissleströmmen, Kvisleströmmen, Kvitsleströmmen, Kvisle, Kvissle, Kvitsle. Idag anses sträckan heta Kvitsleströmmarna.

Kvitsleströmmarna i Indalsälven mellan Ockesjön och Storsjön ett av de allra populäraste harrvattnen. Kvitsleströmmarna ligger 6 mil från Östersund. Väg E75 mot Mattmar, avtagsväg till Mattmar station och Kvitsle. Bilväg utefter norra grenen

Trots att älvsträckan är starkt påverkad av kraftutbyggnaderna och regleringarna uppströms finns här alltjämt goda harrbestånd. Men i Kvitsleströmmarna finns också betydande möjligheter till ett framgångsrikt fiske efter den storöring som från Storsjön vandrar upp för lek i framför allt Dammån.

Kvitsleströmmen (Kvissleströmmen) tillhör Jämtlands allra trevligaste strömfiskevatten. Genom en rad öar - den största den flera kilometer långa Hästön - bildas två huvudgrenar och en mängd mindre strömmar med högst olika karaktär. Alltifrån lugna pooler och småstrykor, till mäktiga forspartier. Tillsammans säkert en dryg mil strömvatten med ett överraskande stort antal utmärkta flugfiskeställen.

Kvitsleströmmen ner till bron vid väg 321 är ett bra ställe att fiska från båt och pimpla på vintern. Området håller bestånd av abborre, gädda, harr, kanadaröding, lake, mört, sik och öring.

Siken kommer in i strömmarna omkring fjorton dagar efter midsommar och det är mycket fin sik. Det är fisk från Ockesjön som släpper sig ner och sedan vandrar tillbaka.

Fiskekort kan köpas i bl.a de fiskekortsautomater som finns uppsatta i området.

Ockesjön har ett bra bestånd av abborre, gädda, harr, och sik, bestånden finns över hela sjön. Sommartid är det lämpligt att fiska från båt med spinnspö, haspel och fluga. Vintertid är pimpelspö det vanliga, samt gäddmete med agn, borr med minst 150mm bör användas. Sjön håller bestånd av stora gäddor, flera över 10 kg har fångats.

O.B.S Sjön är korttidsreglerad så isarna är vanskliga, följ risade skoterspår. Åk eller gå ALDRIG ÖVER SJÖN!!

Gammelån samt vikarna i södra delen är lämpliga att fiska med flytring under våren detsamma gäller runt Risön på norra sidan.
Nedre delen av Mörtån är också ett lättillgängligt ställe att fiska abborre och gädda med spinn, haspel och fluga.

Dammåns nedre del, upp till träbron, uppströms ca 6 km gräns mot Åns FVO. Är ett bra ställe att torrflugefiska efter harr och öring, det finns även ett bra bestånd av gädda, abborre och sik, lämpligt att fiska från båt.

Länkar: http://kvitslefiske.se/
www.ocke-kvitslestrommarnas-fvo.se/

Karta över fiskeområdet, med utmärkta p-platser, vindskydd, kortautomater, stugor, ramp, båturhyrning, camping m.m.

Karta över fiskeområdets tillåtna fiskeperioder

Här hittar du faktaspäckade artiklar om fiskeområdet

 

blå linje

Undersåkersälvens FVOF

Ca 8 km strömmande vatten samt nedre delen av Henån som rinner ut i älven. Undersåkersälven är en del av Indalsälven. Området sträcker sig från strax nedströms Brattlandsströmmen och ned till Ristafallet. Sträckan bjuder på ett varierat fiske i strömmande och lugna vattenområden. Naturliga bestånd av öring, lake och röding (sällsynt). Fiskekort genom bl.a IFiske.se

 

blå linje

Liten Västra Fiskevårdsområde

Området som ligger i närheten av orten Järpen. Erbjuder fiske i den västra delen av sjön Liten samt Åreälven upp till Ristafallet en sträcka på ca 7 km. Fiskekort genom bl.a IFiske.se

 

blå linje

Östra Åresjöns FVO

Fiske efter öring och röding. Området sträcker sig från öster om Åre Strand till nedanför Brattlandsströmmarna. Brattlandsströmmarna endast för boende på Såå camping och Brattlandsgården. Nätfiskeförbud. Indalsälven rinner genom området. Det ligger i en naturskön dalgång med Åreskutan i blickfånget. Fiskarter: Öring, Röding

 

blå linje

Åreälven (Indalsälven mellan Ånnsjön och sjön Liten)

Sträckan i Indalsälven mellan Ånnsjön och sjön Liten utanför Järpen/Mörsil i västra Jämtland kallas även för Åreälven. Fiskekorten i detta område kan köpas på Åre turistbyrå, Fjällsport i Duved och i automater vid vissa fiskeplatserna.

Unik älvsträcka som klarat sig från vattenkraftsutbyggnad, rinner opåverkad från Ånnsjön ner till sjön Liten.
Fiskarter i denna del av älven och genomflutna sjöar är i första hand öring och röding men det finns canadaröding, som av misstag kommit in i bl.a Ånnsjön och därifrån vandrat nedströms. För harrfiskare så finner du den först nedströms Ristafallet, ett vandringsstopp för fiskarna i sjön Liten. Här finns också gädda, abborre och sik m.fl.
Läs fiske tips insänt av Jonas Persson

 

blå linje

Tångböle byalags SFF

Varierat utbud av fiske i strömmar och sjö. Ex. Tångböleströmmen som är en sträcka av Indalsälven uppströms Gevsjön. Lättillgängligt i ett landskap av fjäll i alla riktningar. Vi har satt upp två st. vindskydd där ni bl.a kan grilla.

Fiskarter inom föreningens område: Öring och röding.
Båtar finns att hyra.

Fiskekort genom bl.a IFIske.se

 

blå linje

Fiskeguider, fiskecharter

Advanced Fly Casting School, kurser och guidningar med Piero Letizia, Hårkan, Långan, Ammerån, Indalsälven och Gimån.

Zorbcenter Fiske, stugor, hus och härbe, kanoter/båtar, Vid Indalsälvens strand

 

Boende/Logi

Ammeråns Fiskecamp

Lits Camping, Stugor och Kanot, Självhushållsstugor samt campingstugor, Jämtlands största kanot/kajak central. Vacker miljö vid Hårkan/Indalsälven.

Strömnäsgården, vandrarhem, rum, Bed&Breakfast, stugboende vid Stugun

Zorbcenter Fiske, stugor, hus och härbe, kanoter/båtar, Vid Indalsälvens strand

Höglekardalens Fjällpensionat, stuguthyrning för självhushåll eller halvpension

 

Redskapsbutiker

Ammeråns Fiskecamp

 

Turistinformation

Sundvall Turistbyrå

Krokom Turistinformation

Östersund Turistinformation

Jämtland Härjedalens Turistinformation

Mattmar, Mörsil Turistinformation

Åre Turistinformation

 

Externa länkar

http://kvitslefiske.se/
www.ocke-kvitslestrommarnas-fvo.se/

 

Fiskeartiklar om Indalsälven

Artikel: "Kolmörkt" Sittande på en sten i Granboforsen, helt utan hjälp, med tårar i ögonvrån. Fiskeberättelse från en fisketur till gamla tiders Granboforsen. (Flugfiskemagasinet Rackelhanen, 2011) Extern länk

Åredalens prickiga skönheter. Presentation av övre Indalsälven av Stig Torniainen. Extern länk

 

blå linje

Välkommen att skicka in fiskeinfo eller fiskerapporter angående Indalsälven till oss, maila hit

blå linje

Fisketips/info:

Från 2016:
Bästa flugorna för Bergeforsenfisket:
Ej för stora (ca 2 – 3 cm) bundna på enkelkrok med ett maximalt krokgap på 13 mm. Ta de färger du tror på. Fiske har fångats på alla möjliga färger men de vanligaste färgerna är svart, röd, orange. Att fiska med blank krok är ej tillåtet utan den skall vara bunden.
Hur tunga sänken: Omöjligt att svara exakt på eftersom det beror på vattenföringen, hur tjock lina du använder m.m.. En riktlinje kan vara att när det går maximalt med vatten genom kraftverket (Ca 700 m3) skall vikten på sänket vara mellan 100 – 150 gram på zon 1 och övre delen på zon 2. Ta reda på hur mycket vatten som släpps genom kraftverket (se hemsidan) och ta med ett antal sänken med olika vikter så har du olika alternativ att spela med
.

 

<xx><

Fisketips till Kvitsleströmmarna:

Lämnat av Arnfrid Persson 1984: Vid harrflugefisket i Kvitsleströmmarna är Jungle Cock den klassiska flugan när det gäller våtflugefisket. Men också en fluga med lilafärgat dun och dito kropp, som binds av lokala fiskekännare, har visat sig utmärkt. För torrflugefisket bör man, anser Arnfrid Persson, helst ha rätt ljusa flugor. För fisket efter storöringen, där spinn eller haspel är det lämpliga, används främst vobblers av rapala modell, men också diverse skeddrag och spinnare.

 

<xx><

Åreälven:
Fiskeinformation och tips (insänt av Jonas Persson 2010):
Fiske Strömfiskesäsongen startar när vårfloden lagt sig och vattentemperaturen stiger, öringens trivseltemperatur ligger runt 10–12 grader.

När förutsättningarna är de rätta börjar dagsländor att kläcka och höjdpunkten för flugfiskaren är när Rocken kläcker. Då kan torrflugefisket bitvis vara helt galet. I början på sommaren leker även elritsan eller blindsillen som den kallas här och då bjuds spinnfiskaren på en högtidsstund.

Gevsjönnacken och strömmen är fina ställen i jakten på de riktigt stora öringarna. Varje år tas det fisk på över tre kilo på både spinn och fluga. Enligt dykinventering som länsstyrelsen gjort så är Brattlandsströmmen, utloppströmmen ur Åresjön, en av Jämtlands bästa när det gäller både täthet och medelvikt på öringen. Andra strömmar med stor chans på fin öring är Tångböleströmmen, Lövstaströmmen och Tegeforsen.

I skydd av augustimörkret går öringen mot leken och kan då vara extra lättretad och aggressiv. Stora svarta streamers och drag i beckmörka natten är det som gäller.

Sjöfisket brukar komma igång lite tidigare än strömfisket och är chansen större att fånga röding. Sök den i de djupare och kallare sjöarna Ånnsjön och Norensjöarna eller uppe i de högre belägna fjälltjärnarna. På sjöarna är det mest effektivt att fiska rödingslångdrag med maggotagnad krok och i månadsskiftet juni/juli är det prime time på Ånnsjön för det fisket.

I Ullådalen ligger ett knippe fina tjärnar på fjället på lätt gångavstånd och de håller fina stammar av både öring och röding. På fjället så välj mindre drag och spinnare och fiska på varierande djup och fart. När det gäller flugval och röding så kan både allt och inget funka. Den är känd för att vara utmanande.

Spinnfiske: Spön 7–10 fot med kastvikter runt 5–25 gram. Knosas Dynamit/Roger-draget, spinnare, små wobblers, Lofty’s Cobra, Lill-öringen och Aura.
Älvens vatten är lätt humusfärgat så röda toner som koppar och guld fungerar bäst på betena. I klart fjällvatten är även blått och silver gångbart.
Flugfiske: Spön nio fot långa i aftma 5–7. Harörenymf, Superpuppa, GH Sedge, Wooly Worm, Adams, Brown Wulff och Klinkhamer Olive.

 

<xx>< -- <xx>< -- <xx><

Notiser:

-----

<xx>< -- <xx>< -- <xx><

 

blå linje

Till Cinclus C Sportfiskeguide startsida

(c) Cinclus C 2015

 

 

 

Indalsälven vid Mattmar 2002
Indalsälven vid Mattmar

Indalsälven vid Kvissleströmmen 2002
Indalsälven vid Kvitsleströmmen

Indalsälven vid Kvitsleströmmen 2002
Indalsälven vid Kvitsleströmmen

 

Annonser